Home / Results
Results
1600CC
Driver Result
Name Team mashhad Desert Hamedan SHIRAZ tehran Sum
F.Pournaser irankhodro 10 10 4 10 10 44
M.Fallahi MAZDA 6 8 10 5 8 37
K. Borhan irankhodro 8 2 5 8 4 27
M.Farahani MAZDA 3 5 6 4 6 24
A.Meskarha saipa 5 6 0 3 2 16
M.A.Marandian proton 4 8 0 3 15
S.Arabian saipa 4 3 6 0 13
M.Rahimpour proton 3 2 0 5 10
     
A.khayaten ahvaz    

Co Driver Result
Name Team mashhad Desert Hamedan SHIRAZ tehran Sum
M.Moghasemi irankhodro 10 10 4 10 10 44
H.Manafzadeh MAZDA 6 8 10 5 8 37
A. Masoudi irankhodro 8 2 5 8 4 27
K.Hatamkhani MAZDA 3 5 6 4 6 24
A.Raminyekta saipa 5 6 0 3 2 16
S.Saeadi saipa 4 3 6 0 13
F.Seri proton 3 2 0 5 10
H.majd proton 8 0 8
H.Maftonian proton 4 4
sh.ghanee proton 3 3
     
A.moghadasyan ahvaz    

Team Result
Name mashhad Desert Hamedan SHIRAZ tehran Sum
irankhodro 18 12 9 18 14 71
MAZDA 9 13 16 9 14 61
saipa 9 6 3 9 2 29
proton 7 10 0 8 25
   
ahvaz    
2000CC
Driver Result
Name Team mashhad Desert Hamedan SHIRAZ tehran Sum
R.khadem saipa 8 10 10 10 10 48
R.shalchi irankhodro 6 8 6 3 8 31
H.ghodsi irankhodro 10 8 6 5 29
A.javid saipa 1 6 5 5 6 23
M.khakban khorasan 4 4 8 16
M.fathi ahvaz 2 5 4 11
A.khayaten ahvaz 4 3 7

Co Driver Result
Name Team mashhad Desert Hamedan SHIRAZ tehran Sum
V.vahdati saipa 8 10 10 10 10 48
A.pivandi irankhodro 6 8 6 3 8 31
SH.Baradaran irankhodro 10 8 6 5 29
H.hedayat saipa 1 6 5 5 6 23
E.nezami khorasan 4 4 8 16
B.salehi ahvaz 2 5 4 11
A.moghadasyan ahvaz 4 3 7

Team Result
Name mashhad Desert Hamedan SHIRAZ tehran Sum
saipa 9 16 15 15 16 71
irankhodro 16 8 14 9 13 60
ahvaz 6 5 3 4 18
khorasan 4 4 8 16
1400CC
Driver Result
Name Team mashhad Desert Hamedan SHIRAZ tehran Sum
P.maghsodi irankhodro 4 8 8 8 10 38
M.sarafan irankhodro 10 10 5 10 2 37
V.haghverdian saipa 6 0 10 6 4 26
M.zarabi khozestan 4 6 5 8 23
K.mehdizadeh khozestan 8 6 14
A.kalhor saipa 4 4 5 13
F.khalvati   6 6
M.mobayn TALA TEA 5 5
A.taherdost   3 3
H.najafi --- 3 3
A.sadat saipa 2 2
M.mohamadi   1 1

Co Driver Result
Name Team mashhad Desert Hamedan SHIRAZ tehran Sum
H.nabavi irankhodro 10 10 5 10 2 37
S.ghorchian irankhodro 8 8 8 10 34
M.vahedi saipa 6 0 10 6 4 26
P.rajabi khozestan 4 6 5 8 23
K.bedakhsh saipa 2 4 4 5 15
R.pashakhanlo khozestan 8 6 14
S.azizi   6 6
D.sajadi TALA TEA 5 5
M.bavafa irankhodro 4 4
A.najafi --- 3 3
J.mahmodi   3 3
M.sameni   1 1

Team Result
Name mashhad Desert Hamedan SHIRAZ tehran Sum
irankhodro 14 18 13 18 12 75
saipa 6 2 14 10 9 41
khozestan 8 10 6 5 8 37
  10
TALA TEA 5 5
--- 3 3
 
Team Result